Witgoed circulatiepomp reparatie

Incomode

Witgoed circulatiepomp reparatie door wasmachine storing Amstelveen

 

Bij kunstmatige circulatie wordt een circulatiepomp in de aanvoer- of de retourleiding opgenomen, meestal viak bij de ketel. Het water wordt door het systeem gepoinpt, zodathet niet nodig is de ketel op het laagste punt van de installatie te plaatsen zegt wasmachine reparatie Haarlem

 De ketel kan bijvoorbeeld op zolder worden geplaatst. Bij blok- en wijkverwarming, maar ook bij grote installaties van bijv. ziekenhuizen, bejaardencentra, scholen enz. worden de ketels in een afzonderlijk kete]huis ondergebracht.

 

Ten tweede voordeel t.o.v. de natuurlijke circulatiesystemen voor de witgoed is, dat de diameters van de leidingen dunner kunnen zijn. Dit levert materiaalbesparing op bij de aanleg, maar ook minder warmteverliezen door de leidingen. Dikkere leidingen hebben een groter opperviak (het leidingopperviak neemt lineair toe met de diameter) en verliezen dus evenredig meer warmte.

 

Het enkelpijpsysteem

Bij het meest eenvoudige enkelpijpsysteem, het zgn. seriesysteem , wordt het warme water achtereenvolgens door alle verwarmingslichamen gevoerd en weer teruggeleid naar de ketel .

Het water heeft bij iedere radiator warmte aan de omgeving afgestaan, zodat de laatste in de nj het koudste water krijgt en dus minder warmte kan afgeven. Men tracht tilt te compenseren door de radiatoren die als eerste het warme water krijgen een klein verwarmend opperviak te geven en de daar op volgende een groter verwarmend opperviak. Ook worden we! twee of meer kringen i.p.v. den kring toegepast.

Verwarmen

We hebben drie processen genoemd volgens welke de mens warmte uit zijn omgeving kan ontvangen ni. warmteoverdracht door straling, stroming (convectie) en geleiding. Dit zijn ook de processen die bij warmteafgifte door verwarmingsapparatuur een rol spelen